Dörr

Vill du slippa jobbstress?
Vill du stärka din vardagshälsa?
Vill du få smarta tips?

Då har du kommit rätt! 

PSYKISK HÄLSA & KÄNSLA AV SAMMANHANG

KASAM
Berger utbildning erbjuder experttjänster med fokus på  
psykisk hälsa, arbetsrelaterade friskfaktorer samt NPF* & tillgänglighet.
Målet är att tillhandahålla skräddarsydda lösningar till arbetsplatser och göra det svåra enkelt och hoppfullt. Nyckeln till välmående består i många fall av konkreta verktyg och strategier i vardagen.
Faktorer som leder till välmående hos medarbetare, leder till friskare arbetsplatser. Det som leder till friskare arbetsplatser resulterar i slutändan i ett hållbarare samhälle.  
*Neuropsykiskatriska funktionsnedsättningar, så som ADHD och Autism
.

Vad kan vi erbjuda dig? 

FÖRELÄSNINGAR & Utbildningar


På plats & digitalt

Alla utbildningar och föreläsningar har  förankring i forskning. De ger dig konkret kunskap, och tips på verktyg och strategier som du kan använda dig av i din yrkesvardag. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna hopp och inspiration till vidare arbete inom områden som annars kan väcka känslor av hjälplöshet.  

Handledning, coachning & Konsultation

På plats & digitalt,
enskilt och team

I handledning och coachning får du viktiga verktyg för att kunna hantera och bemästra hinder i din yrkesvardag. Du får det stöd och lockas i din egen takt till den insikt som är nödvändig för att kunna växa och utvecklas i din yrkesprofession. 

Organisations- & verksamhets-utveckling

På plats & digitalt

Att ta hjälp av extern expertis är utvecklande för en organisation och ofta en lönsam och tidsbesparande lösning. Oavsett om det handlar om hälsofrämjande arbete eller att hantera oro och motstånd vid förändringar och omorganisation, utvecklar ni och stärker verksamhetens kvalitet.

Specialpedagogiska tjänster


På plats & digitalt

Konsultation till enskilda och team i alla skolformer och verksamheter inom vård och omsorg. Utbildningar och föreläsningar. Tjänster för kortare och längre uppdrag. Expertis i allt inom specialpedagogik. ett salutogent fokus med betoning på

friskfaktorer


Grundfilosofin baseras på vetenskapliga teorier inom psykologi, pedagogik och psykiatri.

”Friskfaktorer och tillgänglighet bör vara den röda tråden i allt förändringsarbete. 


Genom att eftersträva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, skapar vi hållbara och hälsosamma miljöer för såväl lärande som arbete.

Magdalena Berger 


Arbete och lärande för framtiden


Arbete och lärande i en tillgänglig, inkluderande och hållbar miljö är en mänsklig rättighet i Sverige. 

Var med och skapa ett hållbart och hälsosamt samhälle.
För dig, för vår samtid och för våra kommande generationer!


NÅGRA EXEMPEL PÅ VAD

BERGER ERBJUDER 

Föreläsningar och utbildningar till alla verksamheter

Magdalenas Böcker

Magdalenas böcker har använts som kompetensutveckling på ett flertal arbetsplatser.

VISSTE DU ATT...

 • Jobbstress är ett folkhälsoproblem?

 • Sjukskrivningar orsakas till ca 50% av psykisk ohälsa?

 • Stress gör att du tappar minnet?

 • Stress gör dig sämre på att analysera? 

 • Stress gör dig korkad?

 • Långvarig stress, utan återhämtning, leder till utmattningssyndrom?

 • Utmattningssyndrom resulterar ofta i långa sjukskrivningar? 

 • Stress kan skada viktiga  hjärnfunktioner?

 • Jobbstress leder till slarv med säkerhet

 • Stress leder till arbetsplatsolyckor.

 • Arbetsgivaren är skyldig att förebygga  ohälsa?

 • Arbersgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön?

 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara hälsofrämjande?

 • Arbetsmiljöarbetet får bäst effekt om alla är delaktiga?

 • Du kan slippa stress?

 • Alla har ett ansvar, även du.


Du kan ta initiativet till ett sådant arbete. Ett hälsofrämjande arbete som gör alla medarbetare till vinnare! 

VÄNTA INTE TILLS DET ÄR FÖR SENT!

Vill du veta mer och ta del av erbjudanden? 

Kontakt

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
 • Psykisk hälsa

  Jag eftersträvar att göra det svåra enkelt. Som pedagog är min mission att göra psykisk hälsa och psykiatri pedagogiskt och lättillgängligt.  
  Som specialpedagog skaffade jag mig en fördjupning inom barn- och ungdomspsykiatri. Parallellt med utbildningen arbetade jag på en behandlingsavdelning inom BUP för ungdomar 13-19 år. Därefter har jag varit aktiv i Föreningen Balans och suttit i styrelsen för
  OCD-föreningen Stockholms län och NSPH Stockholms län (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa). Därtill har jag skrivit två böcker i ämnet
  och hållit mig uppdaterad på forskning i tre decennier.

 • Adhd, Autism, språkstörning

  Med 30 år i yrket har jag fått bred, såväl som fördjupad kunskap om NPF. Min erfarenhet sträcker sig från förskola, träningssärskola för
  elever med AST, resursklass för elever med AST, ADHD och språkstörning i grundskola och förskola, samt 10 år som specialpedagog i
  gymnasiet.

 • Verksamhetsutvecklare

  Som utbildad HR-konsult och rekryterare har jag fått möjligheten att arbeta på statlig myndighet, på privata bemannings- och
  rekryteringsföretag samt som verksamhetsutveckling i skolan. Som konsult har jag under mina 6 år som företagare haft fullt fokus
  på hälsa, funktion och psykosocial arbetsmiljö. 

 • Handledning & Coachning

  Som specialpedagog är jag utbildad handledare och har flera universitetsutbildningar i konsultativa samtal, handledning och coachning,
  samt en utbildning i MI/Motiverande samtal. Jag handleder team och enskilda över tid. Har du Benify kan du få coachning som friskvård
  av mig. 


Varför berger utbildning?

"Magdalena har en osviklig förmåga att att sätta ord på det man vill jobba med, att få dig att känna dig helt och fullständigt förstådd. Hennes klokskap, inlevelseförmåga och breda och djupa kompetens medför att jag kan ge henne de allra bästa rekommendationer.”
Ulrika Persson, specialpedagog, Stockholm om coachning. 

Kunnig & Klok

Jag vill kunna omsätta teoretisk kunskap i praktiken. Genom egna analyser av den praktiska verkligheten har jag också behov av att dra teoretiska slutsatser av det jag ser och observerar. På så vis kopplas teori till praktik och tvärtom. Att knyta samman teori och praktik leder till  att målgruppen kan ta sig vidare i utvecklingsprocessen. Jag gissar att det är vad andra menar när de kallar mig klok. 

Magdalena Berger

Inkännande & Engagerad

Med den efarenhetsbank jag har kan jag på mycket kort tid läsa av nya situationer. Det gör att jag snabbt kan ta mig an huvuduppgiften utan att ägna mig åt tidskrävande förarbete. Detta arbetssätt har få negativa bieffekter på miljön och blir kostnadseffektivt för kunden. Jag har med åren förstått att jag har har en särskild förmåga att se mönster och skanna av organisationer och grupper snabbt. Det har gjort mig till en effektiv konsult som snabbt kan levererar det kunden önskar, dock aldrig på bekostnad av kvaliteten.  

Magdalena BergerRättspatos, etik & moral 

Jag växte upp på 60- och 70-talet då personer med psykisk sjukdom eller  funktionsnedsättning var särbehandlade och kraftigt stigmatiserade. De levde separerade från övriga i samhället. Barn gick i särskilda skolor, ofta långt i från sitt hem, på särskilda institutioner. Då detta berörde mig på ett personligt plan kom det att påverka mitt yrkesval. Med tiden kom jag att se mig som företrädare för individer som löper risk att diskrimineras och särbehandlas. I den rollen har jag delat med mig av min juridiska kunskap.

Magdalena Berger
Magdalena berger

Berger utbildning AB


MÅLGRUPPEN

Skolor, privata företag, myndigheter, kommunanställda, landstingsanställda,  föreningar, anställda i stiftelser och konferensarrangör har efterfrågat föreläsningar och varit mycket nöjda. 

Recensioner 

Ta del av aktuella erbjudanden!

Aktuellt