SKOLUTVECKLING

"För att stärka en lärares självförtroende och förmåga, men också för att bidra till kulturförändring i kollegiet, så borde fler lyssna på Magdalena."

Fokus på kvalitet, lärande och måluppfyllelse

Är det något jag verkligen brinner för så är det skolutveckling och att arbeta på organisationsnivå. Min erfarenhet av att coacha rektorer och chefer och handleda personal i det systematiska kvalitetsarbetet är både lång och bred och innefattar många olika typer av verksamheter. Skolans uppdrag är tydligt, målen har vi men vägen är ofta snårig och utmanande.

Det är här min erfarenhet, kunskap och kreativitet kommer in. Jag har med åren förstått att jag har en specifik förmåga att snabbt skanna av en organisation och se mönster för att snabbt kunna dela med mig av strategier och förslag på möjliga vägar. 

Systematiskt kvalitetsarbete

Min erfarenhet är att ett systematiskt kvalitets- och skolutvecklingsarbete antingen har en benägenhet att stanna i teorin, i mötesrummet eller i en fil på datorn. Eller så arbetar vi med kvalitetsarbete lite sådär Adhoc och skjuter från höften, prövar en ny metod när resultaten inte är synliga i tillräckligt hög utsträckning och hoppar över uppföljningar. Luften går ur och det blir lätt att skylla på än det ena, än det andra och så börjar man om på ny kula i augusti när det är alldeles för sent att börja planera.  

Arbete utifrån lagar och styrdokument

Som specialpedagog har jag gedigen kunskap om skolans styrdokument. Det gäller inte enbart skollagen, läroplanen och skolverkets riktlinjer utan också diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, Funktionsrättskonventionen och Barnkonventionen för att nämna några. 

Pil mitt i prick på piltavla

Kvalitetsstrateg 

Jag är strategisk som person och har alltid ett övergripande organisationstänk samtidigt som jag har kunskap och erfarenhet av att arbeta på alla nivåer i en skolorganisation. Som specialpedagogkonsult har jag rört mig mellan de olika nivåerna och sett hur kvalitetsarbetet kan skilja sig inom stängda team på en och samma skola. För att ett systematiskt kvalitetsarbete ska fungera behöver vi arbeta med transparens, kommunikation och öppenhet. Annars sitter vi och gör dubbelt jobb eller inget alls.
 
  • Kortare konsultuppdrag
  • Handledning och coachning till skolledare (på plats eller via webb)
  • Längre skolutvecklingsprojekt
  • Kvalitetsarbete inför granskning
  • Rådgivning
  • Personalutbildning
  • Ledarskapsutveckling
  • Hälso- och arbetsmiljöarbete
  • Stöd i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Stöd i elevhälsoarbetet
 

Kontakta mig så berättar jag mer

 
INTRESSEANMÄLAN