PSYKISK HÄLSA - Barn, ungdomar, elever och föräldrar

Utbildningens syfte är att ge ökad kunskap till personal inom verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar. Med en stärkt kunskapsbas och en välfylld verktygslåda kan personal inom pedagogiska och andra verksamheter riktade till barn arbeta systematiskt med friskfaktorer och fånga upp psykisk ohälsa i tid. Ett led i det förebyggande arbetet är också att kunna samverka professionellt med föräldrar och vårdnadshavare. Detta görs utifrån verksamhetens uppdrag. En bas i forskning och vetenskap kring vad som verkligen främjar hälsa är dock helt avgörande.

Utbildningarnas vad, varför och hur

Vad innehåller utbildningarna?

Kunskap och teori som bygger på forskning, evidens, lagar och konventioner 
Reflektion och diskussion i bikupor, helgrupp och mindre grupper utifrån behov
Videoklipp som är förankrade i vetenskap och evidens
Konkreta tips och Hands-On-verktyg
Inspiration och hopp!

Hur gör vi när vi främjar psykisk hälsa och förebygger ohälsa?

Det är viktigt med gränsdragning och att skilja mellan att vara privat, personlig och professionell
Vi ska alltid arbeta främjande och förebyggande utifrån vårt uppdrag, inte gå in i en roll vi tror behövs och börja agera psykologer, extraföräldrar eller bästa kompisar. Vi behöver ta reda på behov, bygga relation och arbeta med friskfaktorer. För detta arbete krävs att vi arbetar systematiskt med konkreta metoder, kartlägger och gör miljön begriplig, hanterbar och meningsfull. Ett främjande hälsoarbete lämpar sig bäst på grupp- och organisationsnivå.

 Varför är kunskap om psykisk hälsa viktigt?

Myter skapar hinder för oss och leder till att vi sprider felaktig information. Sådana rykten riskerar att hämma oss och göra oss maktlösa och handlingsförlamade. Korrekt kunskap leder till konstruktiva metoder och inger hopp. Att skjuta från höften är inte rätt väg att gå. I varje profession krävs det att man använder den kunskap den specifika professionen kan erbjuda. Att hålla sig till sin yrkesroll i hälsoarbetet är ett absolut måste. Samtliga professioner som arbetar hälsofrämjande ska utgå från forskning och evidens. I ett gemensamt och systematiskt arbete skapar vi optimala förutsättningar för det. 


 
Elevhälsa och lärarhälsa - Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan 13027
 

 
Psykisk hälsa, välmående och känsla av sammanhang 12998


 
Psykisk ohälsa i skolan - Ett elevperspektiv? 12976


 
Lärarhälsa - Så arbetar vi med KASAM i skolan 13222
 

Psykisk hälsa i förskolan