Att vara förälder med psykisk ohälsa

Hälften av alla sjukskrivningar i Sverige orsakas av psykisk ohälsa. Många av dessa personer lider av svår psykisk sjukdom. Som om det inte räckte att ta hand om sig själv, sitt arbete och sin egen vardag så har många av dessa personer också ett föräldraansvar. Barn drabbas indirekt av föräldrarnas psykisk ohälsa och som förälder står man ofta handfallen, skuldtyngd och hjälplös utan vare sig stöd, förståelse eller några användbara strategier till att klara livspusslet.


Den här föreläsningen riktar sig delvis till dig som förälder och ges då vid specifika tillfällen då det går att boka in dig för att ta del av föreläsningen digitalt (kontakt). Föreläsningen kan också köpas in av arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsmarknadsförvaltning, psykiatrisk rehabiliteringsenhet eller förening. 

Som deltagare delges du såväl insikt, kunskap och stöd i form av konkreta redskap och strategier som hopp och styrka. Föreläsningen bygger på vetenskap samt egna erfarenheter. Magdalena har både varit förälder med psykisk sjukdom men har också erfarenhet av att arbeta med familjer där föräldrarnas psykiska påverkat barnen i familjen.

Magdalena Berger är specialpedagog och förskolärare och mycket kunnig på barn och barns utveckling och anknytning. Hon har fördjupad insikt om psykisk sjukdom hos såväl vuxna som barn. Som specialpedagog har hon mött ett stort antal ungdomar med psykisk ohälsa och även skrivit böcker om psykisk hälsa och ohälsa (Studentlitteratur AB).

Magdalena har arbetat inom psykiatrin samt erfarenhet av att arbeta med drabbade patienter, brukare och anhöriga i brukar- och anhörigföreningarna Balans, OCD-föreningen Stockholm och NSPH Stockholms län (Nationell Samverkan Stockholms Län). 

Magdalena har själv en bipolär diagnos, ADHD och ADD och har med de utmaningar det innebär fostrat barn och senare tonåringar samtidigt som hon varit svårt sjuk i akut och kronisk psykisk sjukdom. 


Kostnadsfritt samtal