Så främjar vi psykisk ohälsa Del 1

Hälften av alla sjukskrivningar i Sverige orsakas av psykisk ohälsa. Den här föreläsningen är startskottet till att skapa en en förändring och en handgriplig plan för det hälsofrämjande arbetet på er arbetsplats.


Denna föreläsning har fokus på att främja hälsa på jobbet men berör också hur vi identifierar riskområden och på så vis förebygger psykisk ohälsa. Föreläsningen riktar sig till såväl medarbetare som chefer och hela arbetsgrupper.

Som deltagare får du tillgång till användbara strategier som kan användas för dig som enskild medarbetare men också i arbetsgruppen eller på organisationsnivå. Väl beprövade verktyg som med enkla medel används för att främja hälsa och kartlägga signaler på ohälsa i ett tidigt skede.

Föreläsningen som bygger på forskning och evidens har till syfte att ge deltagarna kunskap, hopp och insikt såväl som konkreta verktyg i vardagen.  Föreläsningen fokuserar på:  

  • att främja hälsa och ha ett salutogent synsätt i organisationen. 
  • hur man bär sig åt för att främja psykisk hälsa på jobbet?  
  • friskfaktorer enligt arbetsmiljöforskning.  
  • skyddsfaktorer enligt stressforskning.  
  • hälsa och vad som påverkar vår hälsa.  
  • Krav-kontroll-stödmodellen som ett verktyg på organisations-, grupp- och individnivå för att kartlägga och förebygga stress.  
  • KASAM som en strategi för att främja hälsa på arbetsplatsen 
  • sambandet hälsa och framgångsrik organisation 
  • arbetsmiljö och SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 
  • hur vi var och en kan främja hälsa och förebygga arbetsrelaterad ohälsa?  
Kostnadsfritt samtal