Elevhälsa och lärarhälsa

Magdalena Berger är leg. F–9-lärare och har en fil.kand. i specialpedagogik. Dessutom är hon utbildad handledare, HR-konsult och anlitad föreläsare. Hon har varit verksam specialpedagog och speciallärare i skolan i mer än två decennier. Under lika lång tid har hon varit aktiv och engagerad i frågor som rör personer med psykisk ohälsa.

Elevhälsa och lärarhälsa - Så arbetar vi med Känsla av sammanhang i skolan

Idag står psykisk ohälsa för nära hälften av alla sjuksrivningar i Sverige. En stor del av dessa beror på utmattning och stress och lärare är inget undantag. Trots det är lärare ålagda att arbeta förebyggande och främjande med elevers hälsa och göra undervisningen tillgänglig för alla elever. De ska arbeta relationsinriktat och ge elever ledning och stimulans för bästa möjliga måluppfyllelse. Därtill ska de anpassa undervisningen för de elever som har behov av det. Det säger sig självt att ett elevhälsofrämjande arbete kan bli en utmaning om man själv inte mår bra eller upplever stress.

Det yttersta ansvaret för att personalen inom pedagogiska verksamheter inte insjuknar i arbetsrelaterad ohälsa är arbetsgivarens. Dock har den anställde ett eget medarbetaransvar att hålla sig frisk och inte slita ut sig i en inte alltid så gynnsam arbetsmiljö. För det behövs både kunskap och strategier.   

I den här boken presenterar författaren kunskap om hur man som professionell, inom ramen för skolans verksamhet, kan hushålla med sin energi och samtidigt lära sig att göra rätt prioriteringar. Boken pekar på viktiga utvecklingsområden att ta till sig för att samtidigt kunna behålla arbetsglädjen. De verktyg som boken serverar är också användbara i andra verksamheter där elever byts ut mot barn, brukareboenden eller patienter.

Känsla av sammanhang eller KASAM är en organisationspsykologisk modell myntad av den amerikanske sociologen Aaron Antonovsky som studerade israeliska kvinnors hälsa. Han upptäckte att en förvånansvärt stor del av en grupp kvinnor som genomlevt svåra trauman hade en god mental hälsa. Det som var gemensamt för kvinnorna var att de trots krig, koncentrationsläger och andra svåra erfarenheter kände begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron. Denna upptäckt kom Antonovsky att kalla Sence of Coherence, på svenska Känsla av sammanhang.

(Beräknas vara ute i handeln i början av 2021)

Mer om Berger