Psykisk ohälsa i skolan

Magdalena Berger är leg. F–9-lärare och har en fil.kand. i specialpedagogik. Dessutom är hon utbildad handledare, MI-coach och HR-konsult och anlitad föreläsare. Hon har varit verksam specialpedagog och speciallärare i skolan i mer än två decennier. Under lika lång tid har hon varit aktiv och engagerad i frågor som rör personer med psykisk ohälsa.

Upptäcka, bemöta och åtgärda

Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för ungdomarnas berättelser är att psykisk ohälsa är anledningen till att skolan inte blev som de hade tänkt sig.

Boken består dels av kortare samtal mellan författaren och enskilda elever i gymnasieskolan, dels av längre intervjuer med unga vuxna som ser tillbaka på sin gymnasietid. Samtalen och intervjuerna följs av författarens sammanfattande observationer och reflektioner, vilka vägleder läsaren genom boken och gör den lättillgänglig. Genom pedagogiska beskrivningar om hur psykisk ohälsa kan yttra sig får läsaren verktyg för att upptäcka, bemöta och till viss del åtgärda psykisk ohälsa inom skolans organisation.

Psykisk ohälsa i skolan riktar sig främst till blivande och verksamma lärare samt annan personal i grundskolan och gymnasieskolan. Skolledare och elevhälsoteam, liksom andra som kommer i kontakt med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, kan ha god nytta av boken. Dessutom kan Psykisk ohälsa i skolan ge intresserade vårdnadshavare ett lättillgängligt inifrånperspektiv om skolans elevhälsoarbete.


Köp boken via Studentlitteratur
Köp boken via Adlibris
Köp boken via Bokus
Köp boken via CDON.com
Köp boken via Akademibokhandeln
 
 
 


Sagt om boken

"Det här är en viktig bok. Magdalena är kunnig och insatt i ämnet, och det märks att hon har stor erfarenhet från “golvet” - det här är på riktigt. Äktheten genomsyrar också de berättelser som presenteras i boken, samt de kommentarer och tankar som kompletterar och utvidgar dem.

I bokens inledning beskriver Magdalena initierat hur regelverk kopplat till elevhälsoarbete och pedagogers uppdrag ser ut och fungerar - men även de utmaningar som elevhälsan står inför idag. Viktigt är också det hon lyfter om hur idéer och “metoder” idag färdas - på icke vetenskaplig och beprövad grund, samt hur utvärdering ofta saknas i elevhälsoarbetet.

Vi ser att boken på ett fint sätt kan ligga till grund för värdegrunds- och elevhälsoarbete i skolan på en konkret nivå, och den ger stöd för arbete kopplat till detta. I boken resonerar Magdalena även kring svårigheten i att särskilja ansvarsområden och hur man kan tänka kring den professionella rollen. 

Specialpedagogens roll belyses särskilt, liksom de arbetsuppgifter som kopplas till uppdraget. Här identifierar Magdalena en problematik som handlar om att specialpedagogen allt för ofta hamnar i enbart utredande och kartläggande arbete.
Utan pekpinnar visas också en riktning, där man som skola kan plocka delar som kompletterar och utvecklar det egna arbetet.

Vi rekommenderar alla som i sitt yrke på något sätt möter barn och unga att läsa denna bok, samarbeta kring innehållet - och reflektera över de intervjuer, exempel och tankar som lyfts fram. Om unga som lider av psykisk ohälsa kan bli sedda och förstådda så som denna bok beskriver - då är mycket vunnet."

Anna Klockar & Mia Vestman, Skolbyrån AB 
 

"Psykisk hälsa i skolan handlar om ett område jag inte följt tidigare och har därför givit mig väldigt mycket, både professionellt och av personliga skäl. Boken visar tydligt att lärare inte kan abdikera från ansvar för elever med psykisk ohälsa, och det handlar både om undervisningen och det medmänskliga. Samtidigt som lärare inte ska klampa in på de andra yrkesgruppernas områden. Boken kan här hjälpa en i alla övervägningar som behöver göras, både praktiska och etiska. Det handlar om tips såsom att man som lärare ska bygga relation med eleverna men samtidigt inte dra ur eleven mer än vad eleven egentligen vill berätta, och mer än vad man själv kan hantera. Att man som lärare alltid ska vara den vuxne i rummet är inte lätt, därför är det viktigt att läraren själv måste lära hantera sina egna besvikelser."
 
Per Båvner, utredare på Stockholms universitet
 

"Jag kunde inte sluta läsa! Toppklass rakt igenom. Lättläst och välskriven! Den här boken borde vara obligatorisk på lärarutbildningarna runt om i landet och en självklar bok för skolorna att köpa in."

Jenny Borovszky Axelsson, Leg. lärare, Läspedagogen
 

"Lättläst, gripande, informatiov och oerhört bra! Författaren framför så otroligt mycket viktiga aspekter av skolans organisation, problem och synen på våra elever. Hon gör det på ett tydligt vis utan trampa varken lärare eller rektorer på tårna. Hon förstår även dem, samtidigt som hon pekar med hela handen på hur vi måste göra och varför det är så livsviktigt. En bok som behövs, jag vet inget liknande." 

Annette Strömbäck, specialpedagog & Leg. lärare, Specialpedagogbolaget AB
 

Denna boken är ett måste för alla inom skolvärlden. Äntligen en bok där författaren har pratat MED eleverna och inte OM eleverna. Många konkreta och bra exempel på hur vi kan göra skolan till en bättre plats för våra elever. Skriven med en fin ton och lätt att hänga med, man vill inte släppa ifrån sig boken! Dessutom har författaren en ödmjuk och respektfull syn och år av kunskap vilket gör boken varm, välskriven och förtroendeingivande. Denna bok har ändrat min syn på psykisk ohälsa och gett mig ovärderlig kunskap i mitt yrke som lärare, tack! 

Emmeli Fall, speciallärare och lärare i matematik, LBS Stockholm Norra
 

Utifrån KASAM så tipsar boken "Psykisk ohälsa i skolan" av Magdalena Berger om sju grundläggande frågor som får eleverna att känna begriplighet och hanterbarhet. Dessa kan vara ett bra förslag att utgå ifrån i sin planering och dialog med eleverna. Vi hjälper både oss och eleverna med att minska stress och öka välmående genom att utgå ifrån:
När? Vad? Hur? Hur länge? Med vem? Varför? Vad ska jag göra sen?

Maria Prim & Camilla Ahlström, Lärarmöjligheter
Gymnasielärare, Stagneliusskolan, Kalmar Viktigaste boken jag läst. Den handlar om de mest sårbara, de som har det tuffast, de som inte får rätt hjälp, de som bara blir fler och fler. 

Joanna Långberg, miljökonsult Kodeda Konsulter AB 
 


En grymt bra bok som Magdalena Berger skrivit, till personal i skolan. Framför allt lärare kan behöva denna för bättre förståelse. Jag har redan nämnt boken för min EHT grupp så vi kan använda denna i arbetet med lärare och mentorer. 

Henrik Albertsson, skolkurator Klara Gymnasium
 Bibliotekstjänst

Publicerad recension i BTJ-häftet nr 5, 2020.

Magdalena Berger, speciallärare och specialpedagog, är engagerad i frågor om psykisk ohälsa och har dessutom egen erfarenhet av diagnosen bipolär sjukdom. Psykisk ohälsa i skolan har i syfte att sprida kunskap och lyfta förutsättningarna för barn och unga med psykiatriska funktionsvariationer. I boken ger författaren förslag på hur skolan kan arbeta främjande för att upptäcka och bemöta psykisk ohälsa. Detta är en bra bok vars styrka och huvudsakliga innehåll är 17 berättelser från ungdomar. Berättelserna är hämtade från utredningar som författaren arbetat med. Några berättelser följs upp och vi får reda på vad som hände sen, några år efter den första utredningen. Bokens exempel kommer till största del från gymnasiet. Boken riktar sig främst till lärare och elevhälsoteam verksamma på högstadiet eller gymnasiet. Bra innehåll- och litteraturförteckning. Helhetsbetyg: 3.

Lektör Therese Nordholm