tmp Elevhälsa och lärarhälsa

Magdalena Berger är leg. F–9-lärare och har en fil.kand. i specialpedagogik. Dessutom är hon utbildad handledare, MI-coach och HR-konsult och anlitad föreläsare. Hon har varit verksam specialpedagog och speciallärare i skolan i mer än två decennier. Under lika lång tid har hon varit aktiv och engagerad i frågor som rör psykisk hälsa.

Så arbetar vi med KASAM i skolan

En förutsättning för ett bra och utvecklande elevhälsoarbete är att personalen som arbetar med eleverna också har en god hälsa. I boken Elevhälsa och lärarhälsa - Så arbetar vi med KASAM i skolan får läsaren möjlighet att reflektera över sin egen hälsa och arbetsmiljö men boken ska också kunna användas som en handbok och förmedla verktyg till att förbättra sin hälsa. KASAM kan också användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid de organisatoriska besluten vilket boken ger exempel på.

Genom att fokusera på det som gör att vi håller oss friska och på det som fungerar, kan vi nå framgång både i skolan och i arbetslivet. Arbetar vi salutogent, dvs. med faktorer som främjar hälsa kan vi förhindra att drabbas av ohälsa. Antonovsky upptäckte genom i sin forskning om KASAM att det fanns tre gemensamma delkomponenter som bidrog till god mental hälsa. Dessa tre komponenter var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet

Han fann att människor med svåra motgångar och upplevelser trots det hade en förhållandevis god mental hälsa så länge de upplevde meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Det var genom denna upptäckt han kom att formulera teorin om KASAM - känsla av sammanhang. Känsla av sammanhang är ämnet för min kommande bok som släpps senare i år eller början av nästa. 

Genom att använda sig av dessa tre komponenter i elevhälsoarbetet men också i arbetsmiljöarbetet kan vi finna redskap för att skapa välmående skolor och arbetsplatser. Denna bok har därför till syfte att skapa mer tydlighet kring hur man kan tänka kring elevhälsa i relation till KASAM utan att göra det för svårt och komplicerat för sig. Dessutom kan den förtydliga vad man själv kan göra som lärare eller personal i skolan för att må bättre. 

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag