Privata aktörer & företag

Föreläsningar, handledning & coaching


Coaching online bokar du här:
(Digital coaching. Fri avbokning fram till 24 tim innan bokad tid)
 

 
 

Längd, innehåll och upplägg på föreläsningar anpassas efter verksamhet och kundens behov 
Kontakt


 

Föreläsningar erbjuds främst inom dessa områden
 

- Så förebygger vi psykisk ohälsa och arbetar med friskfaktorer. 
- KASAM - Känsla av sammanhang - ett förhållningssätt som främjar psykisk hälsa.
- Tillgänglighet & inkludering
- Personalhälsa
- Bemötande av kunder och anställda med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar

Intresseanmälan

 Exempel på aktuella föreläsningar
 

 

Så förebygger vi psykisk ohälsa 

Föreläsningen ger personal inom alla de verksamheter de nycklar de behöver i sitt arbete för att främja sin egen hälsa och därmed mobilisera energi för att orka med sitt arbete. Om personalen får rätt stöd kan det bespara dem onödigt lidande och göra yrket mer hållbart på lång sikt. 
 
Intresseanmälan


Psykisk ohälsa på jobbet 

Den här föreläsningen handlar om att upptäcka, bemöta och sätta in tidiga insatser på arbetsplatsen. Här ges du som chef och deltagare möjlighet att lära dig mer om psykisk ohälsa och får därmed verktyg att kunna förebygga ohälsa och främja hälsa. Du får också kunskap om vad psykisk ohälsa gör med människor som inte får hjälp i tid.

Intresseanmälan  


Trivsel på jobbet leder till god hälsa

Det här är en inspirationsföreläsning om hur vi genom trivsel och fokus på friskfaktorer på jobbet kan förhindra ohälsa. I föreläsningen får chefer och medarbetare konkreta tips på vad som är avgörande för att skapa hälsosammare arbetsplatser. 

Intresseanmälan  
 

Bättre arbetsmiljö med Känsla av sammanhang 

Konkreta verktyg för er som vill lära er mer om hur vi främjar psykisk hälsa genom KASAM - Känsla av sammanhang - som bygger på att vi alla behöver känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Intresseanmälan 
 

Bemötande och stöd till personer med psykisk ohälsa funktionsvariationer

I den här utbildningen får ni både kunskap, verktyg och strategier till att bemöta kunder, klienter samt arbetskamrater eller anställda med psykisk ohälsa och funktionsvariationer. 

Intresseanmälan 


 

Det går bra att boka föreläsningar inför hösten och avboka kostnadsfritt på grund av rådande läge. Föreläsningar kan också ges Online 

 


Utbildningar & kunskapsstöd 

Grundutbildning i Motiverande samtal - MI
Ett förhållningssätt för förändringsarbete, samtalstekniker och bemötande.

Chefsutbildning  "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen består av tre träffar. Kontakta mig för mer info.
 

Priser

Priset på föreläsningarna varierar och beror på önskemål om utformning, innehåll, tidsomfång, publik och geografiskt läge (ca 15 000 - 30 000 kr och uppåt, halv- och heldag, exkl moms, resa och ev. boende)

Digital föreläsning:  
12 000 - 15 000 exkl moms och inkl material (60 min).


Handledning: 1400 - 1600 kr / tim exkl moms (min 5 tillfällen)
L
ämpligen 1,5 timme inklusive för- och efterarbete för 3000kr 

Konsultation: 1100 - 1300 kr / tim exkl moms (ex. research eller andra konsulttjänster)

Coaching Online företag: 1200 kr exkl moms för 50 min
Coaching Online privatpersoner: 495 kr exkl moms för 50 min 


Du kan också boka föreläsning och handledning till fast pris genom Bokadero eller Sveriges talare och coaching och handledning via Coachförmedlingen

 


Coaching - privat eller i jobbet 
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching uttalar du vad du önskar få hjälp med och preciserar vad du vill uppnå. Coaching lämpar sig bra för både chefer och anställda som inte vet hur de ska komma vidare i sitt arbete men har målet klart och tydligt framför sig. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp än ren coaching eller handledning. Det kan handla om viss research eller tjänster och stöd inom områdena specialpedagogik eller organisationspsykologi. Kontakta mig så diskuterar vi innehåll och form. Jag är flexibel och van att konsulteras inom ett brett fält. Jag kan också rekommendera min expertplattform Elevhälsan.se  

Handledning
Handledning kan ske i ditt eget team men också i en handledningsgrupp med andra, s.k. professionell handledning. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter du får i gruppen kan du sedan använda i din vardag, vilket gör att du kommer vidare och får ett mer kvalificerat förhållningssätt i din yrkesprofession.

Enskild handledning
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid. Kontakten ska vara tät och en överenskommelse görs om vad den som får handledning önskar få ut av träffarna. Det är du som är experten på ditt område och jag är inbjuden att lyssna och stötta dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 

Lösningsfokuserad handledning 
Om du eller din chef begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du eller ni en ambition att snabbt komma vidare. I en sådan handledningssituation kan jag lyssna och hjälpa dig att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med nya glasögon. Det kan också handla om att du behöver expertkunskaper för att komma vidare. Handledning kan ses som en form av utbildning. 

Lite mer om handledning 
Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning. Som handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest.


Varför vi behöver vi handledning
Handledning behövs idag och för många kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett med krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi får ibland svårt att kontrollera vår egen situation. Att behålla kontrollen är en förutsättning för att vi ska må bra i vårt arbete. Detta kan jag hjälpa dig med. 


Coaching till chefer
Jag kan hjälpa dig i din roll att leda personal med psykisk ohälsa eller andra funktionsvariationer. Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att på bästa sätt skapa en tillgänglig arbetsplats eller om att slussa tillbaka personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och stress och behöver arbeta med anpassade arbetsuppgifter. 
 


Tidigare föreläsningar & utbildningar

Ett axplock

       Inspiration
 • Frisk från ohälsa - om att hantera sin psykiska sjukdom
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • MI-utbildning, introduktion 
       Kunskap
 • Psykisk sjukdom i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med psykisk sjukdom i serviceyrken?
 • Att bemöta och anpassa arbetsplatser för personer med NPF
 • Människor med funktionsvariationer, en historisk tillbakablick
 • Tillbaka i arbete - Kartläggningsstrategier för personer som varit sjukskrivna i psykisk ohälsa
 • Inkluderande arbetsmiljö och Tidiga Insatser
 • Tillgängliga arbetsplatser och mångfaldsprinciper

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag