Skola, förskola & omsorg

"Magdalena Berger har en unik förmåga att få lärare, skolledare och annan personal att känna sig förstådda och sedda, samtidigt som hon med rak och tydlig kommunikation pekar på möjliga utvecklingsområden. Med tydlighet och konkreta exempel, såväl som förståelse för verkligheten har uppskattningen hos lärarna varit stor. Med faktiska verktyg får Magdalena lärarna att känna att de vill pröva nya grepp, nya synsätt eller nya metoder. Hon blir en brygga mellan teori och praktik när det verkligen behövs."


Utbildningar & workshops
Inspirationsföreläsningar
Fördjupad kunskap
Elevhälsostöd
Skolutveckling 
Förändringsarbete
Konsultation
Handledning 
Rådgivning

 

Berger utbildning AB kan konsten att leverera konkreta lösningar på svåra utmaningar och visar hur teorier och mål blir till varaktig förändring i den praktiska vardagen.

Idag finns det ett brett utbud av kunskap och utbildningar inom specialpedagogik, skolutveckling och elevhälsa. Men alltför mycket teoretisk kunskap riskerar att stanna hos oss den som läser eller lyssnar om inte ett HUR presenteras, hur används kunskapen? Det som kommit att bli ett av Bergers viktigaste fokusområden är just detta att med små medel förmedla metoder som leder till förändring. Genom handledning, utbildning, coaching eller utvecklingsprojekt. Berger ger er ett SÅ HÄR GÖR VI!
 

SÅ främjar vi psykisk hälsa hos elever?
SÅ förebygger vi psykisk ohälsa hos elever?
SÅ skapar vi tillgängliga lärmiljöer?
SÅ arbetar vi inkluderande? 
SÅ värnar vi personalens hälsa? 
SÅ kan vi stärka och främja närvaro? 
SÅ kan vi skapa förändring på lång sikt?


Fyrtio år i den pedagogiska vardagen 
Eftersom jag har arbetat i den pedagogiska vardagen i snart fyrtio år nu vet jag hur viktigt det är att kunna förena teori och praktik. Därför är jag extra mån om att ni som köper tjänster av mig också ska få praktiska redskap och lära er hur ni kan gå tillväga. Ett HUR. Mycket kunskap kan vi läsa oss till. En föreläsning kan fylla en viktig funktion som inspiration men har vi en ambition att bredda och fördjupa vår kunskap för att utvecklas är det också viktigt att få stöd i hur vi lyckas hela vägen.

Bred erfarenhet och fördjupad kunskap 
Därför anser jag att det är bra att arbeta med hela arbetsgrupper och organisationer. Då kan jag bidra med min långa och breda erfarenhet i ett långsiktigt förändringsarbete. Att som specialpedagog arbeta nära lärare, förskollärare, assistenter och elevhälsopersonal är något jag sysslat med de senaste tre decennierna. I grundskolan, gymnasiet, förskolan och särskolan. Det är då vi kan nå en bestående förändring. En förändring som innebär utveckling och gör vårt arbete än mer meningsfullt.

En förutsättning för elevhälsa är personalhälsa 
En förutsättning för ett främjande elevhälsoarbete är att personalen mår bra. Därför utbildar jag också lärare i arbetrelaterade friskfaktorer. Ett sådant arbete leder i de flesta fall till att lärare stärks i sin profession och ökar sin insikt om hur de i sin tur kan stärka och främja elevers hälsa utan att det kostar något extra. Här har också skolledningen och elevhälsan en viktig roll då allt arbete på grupp- och organisationsnivå kräver samverkan. Utbildningen kan givetvis riktas till olika professioner.

Kontakta mig så berättar jag mer. Du kommer inte ångra dig. Referenser

  • Främja psykisk hälsa i skolan - Samverkan, förhållningssätt & verktyg.
  • KASAM - Känsla av sammanhang.
  • Psykisk ohälsa. Om hur vi förebygger och upptäcker i tid.
  • Tillgänglig lärmiljö och inkludering.
  • Extra anpassningar, utredning om särskilt stöd och stödinsatser.
  • NPF - Inkludering och tydliggörande pedagogik för elever med AST och ADHD. 
  • Andra önskemål inom elevhälsa och specialpedagogik.
     

Samtliga utbildningar, föreläsningar samt handledning erbjuds personal inom såväl förskola, fritidshem som grundskola, särskola och gymnasieskola. Vid intresse går det mesta att anpassa till vilken organisation som helst.
 Färdiga föreläsningspaket
 

Tillsammans gör vi skillnad. Så förebygger vi psykisk ohälsa i skolan! läs mer
 
Så främjar vi barns och elevers lärande med hjälp av KASAM  läs mer
 
Barn som lever med psykisk ohälsa i familjen 
läs mer
 
Lärarhälsa - en förutsättning för elevhälsa 
läs mer
 
Heldagsutbildningar: Elevhälsa och lärarhälsa
Kontakt

Föreläsningarna kan anpassas utifrån kundens önskemål, behov och verksamhet.


KONTAKT OCH FRÅGOR
 

Feedback i samband med föreläsningen "Tillsammans gör vi skillnad. Så förebygger vi psykisk ohälsa i skolan" Skolfam konferensen, arrangerad av Göteborgs stad och Allmänna barnhuset 10 september 2021. 
 

Intressant och angelägen föreläsning. Tack!
Bra föreläsning som sammanfattar så mycket viktigt. Riktigt bra!
Mycket bra och informativt! Tusen tack!
Verkligen en toppenbra föreläsning. Tack!
Jättebra föreläsning och viktigt ämne.
Jättebra viktig föreläsning!!
Så intressant, tack ‌
Väldigt bra!
Tack!
Tack för en intressant och engagerande föreläsning. Tycker det är så viktigt det där med att tala MED barn och ungdomar och inte TILL. Du pratade fint om det tyckte jag.

 


Utbildningar & kunskapsstöd


Psykisk hälsa i skolan
En utbildning som utgår från boken "Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda" (Studentlitteratur AB). Om hur vi med relativt enkla medel kan nå fram till elever i tid och därmed fånga upp den psykisk ohälsa innan den eskalerar. 

KASAM - Känsla av sammanhang i skolan
Så främjar vi hälsa hos elever med hjälp av KASAM! Med hjälp av KASAM och modeller som utgår från KASAM för det salutogena elevhälsoarbetet kan vi aktivit arbeta med samsyn och samverkan för att främja hälsa hos alla elever. Denna utbildning utgår från en av Magdalenas böcker (Studentlitteratur AB). Läs mer.

Lärarhälsa och personalhälsa
En utbildning som syftar till att förstå elevers behov genom att först gå till sig själv och syna sin egen arbetsmiljö. En utbildning med workshops som hjälper lärare att lägga energi och kraft på det som ger mest effekt. Genom att befrias från onödig stress över sådant vi inte kan påverka kan vi också ägna oss åt det vi ska och det vi är bra på. Utbildningen utgår från en av Magdalenas böcker (Studentlitteratur AB) Läs mer.

Inkluderande undervisning och tillgänglig lärmiljö
Historik om hur tillgänglighetstanken vuxit fram i Sverige och internationellt och att denna är en grundprincip för skolpersonalens numera självklara skyldighet att anpassa undervisningen efter enskilda elevers behov och skapa lösningar som passar gagnar flertalet i form av tillgänglig lärmiljö. Men hur gör man. Utbildningsupplägget kan varieras efter behov.

NPF - Neuropsykiatriska funktionsvariationer  
En utbildning om hur pedagogiska bäst bemöter och formar lärmiljön utifrån behov hos barn och ungdomar med NPF. Genom att skapa en lärmiljö som passar barn och ungdomar med NPF kan vi skapa en lärmiljö som passar alla sägs det. Men hur gör man? Denna utbildning ger såväl förståelse som verktyg. Magdalena har mångårig erfarenhet av arbete med personer med NPF och har själv en ADHD-diagnos.

KONTAKT & FRÅGOR
 


Du vet väl att du även kan boka online-tjänster? Coaching till privatpersoner kostar 100 kr för första coachingtillfället läs merHandledning, coaching & konsultation

Handledning - enskild eller i grupp
Coaching till privatpersoner
Konsultation och konsulttjänster
Expertrådgivning 

KONTAKT
 

Dra dig inte för att höra av dig. Ett samtal kostar inget men samtal kring elevhälsa är värdefulla. Det är också betydelsefullt för mig att höra vad kunder efterfrågar även om det skulle visa sig att du inte är redo eller har beslutsmandat att köpa tjänster.

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag