Privata aktörer & företag

Föreläsningar, handledning & coaching


Coaching online bokar du här:
(Skärm eller tel. Fri abokning fram till 24 h innan bokad tid)
 

 
 

Längd, innehåll och upplägg på föreläsningar anpassas efter verksamhet och kundens behov 
KontaktFöreläsningar erbjuds främst inom dessa områden

Främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, tillgänglighet, likabehandling, mångfald med fokus på funktionsvariationer, neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF, ADHD, autism), bemötande av människor med psykiatrisk diagnos, FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning, diskriminering och inkludering. Intresseanmälan
 Exempel på aktuella föreläsningar
 

Så förebygger vi psykisk ohälsa 

Föreläsningen ger personal inom alla de verksamheter som innebär att man arbetar med människor - vuxna och barn -  de nycklar de behöver i sitt arbete för att främja sin egen hälsa och därmed mobilisera energi för att orka ge av sig själv i sitt arbete. Psykisk ohälsa ökar och är ett stort samhällsproblem och för att mäkta med stress och belastning behöver vi arbeta medvetet, aktivt och systematiskt med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet.

Om personalen får rätt stöd kan det bespara dem onödigt lidande och göra yrket mer hållbart på lång sikt. Föreläsningen anpassas för den specifika verksamheten samt bygger på den bok som kommer att släppas inom kort som har sin grundsyn i organisationspsykologi.  Intresseanmälan


Psykisk ohälsa på jobbet 

Den här föreläsningen handlar om att upptäcka, bemöta och åtgärda psykisk ohälsa på jobbet. Här ges du som deltagare möjlighet att lära dig mer om psykisk ohälsa och får därmed verktyg att kunna förebygga ohälsa och främja hälsa. Du får också kunskap om vad psykisk ohälsa gör med människor som inte får hjälp i tid.

Därtill får du konkreta redskap till att förebygga psykisk ohälsa i arbetsgruppen som helhet, hur vi kan arbeta med SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete - med fokus på psykisk hälsa. Lär vi oss arbeta på ett sätt som inte kostar oss något, men som främjar hälsa, blir också vårt arbete betydligt lättare, roligare och mer hanterbart. Intresseanmälan  


Trivsel på jobbet leder till god hälsa

Det finns så kallade FRISKFAKTORER som gör att vi håller oss friska och trivs bättre på jobbet. 

Det här är en inspirationsföreläsning om hur vi genom trivsel på jobbet kan förhindra ohälsa. I föreläsningen får chefer och medarbetare konkreta tips på vad som är avgörande för att skapa hälsosammare arbetsplatser. 

Genom att deltagarna får strategier och verktyg till att fokusera på friskfaktorer kan vi också förhindra sjukskrivning. Intresseanmälan  


Bättre arbetsmiljö med Känsla av sammanhang 

På ett enkelt och lättillgängligt sätt ger denna utbildning konkreta verktyg till att både lära er mer om hur vi förebygger psykisk ohälsa på våra arbetsplatser men också främjar hälsa genom den gamla beprövade modellen om Känsla av sammanhang som bygger på komponenterna meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet.

Eftersom KASAM har visat sig förebygga ohälsa har vi stor nytta av modellen inom arbetslivet. Psykisk ohälsa räknas idag som en folksjukdom och står för närapå hälften av alla sjukskrivningar. Det har blivit ett stort och allvarligt samhällsproblem som varje enskild arbetsplats behöver förhålla sig till. Intresseanmälan 
 

Bemötande och stöd till personer med psykisk ohälsa funktionsvariationer

I den här utbildningen får ni både kunskap, verktyg och strategier till att bemöta kunder, klienter samt arbetskamrater eller anställda med psykisk ohälsa och funktionsvariationer. På ett empatiskt och professionellt sätt ska du som deltagare kunna använda utbildningsinnehållet i din praktiska vardag, ett innehåll som har till syfte att ge dig  kunskap och förståelse samt konkreta verktyg.

Med en blandad kompott av kunskap och erfarenhet från specialpedagogik, psykiatri, service och organisation kan Berger Utbildning & Handledning dela med sig av verktyg och beprövade metoder. Intresseanmälan 


 

Det går bra att boka föreläsningar inför hösten och avboka kostnadsfritt på grund av rådande läge. Föreläsningar kan också ges Online 

 


Utbildningar & kunskapsstöd 

 • Grundutbildning i Motiverande samtal - MI
  Ett förhållningssätt för förändringsarbete, samtalstekniker och bemötande.
   
 • Chefsutbildning  "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen består av tre träffar. Kontakta mig för mer info.

Priser

Priset på föreläsningarna varierar och beror på önskemål om utformning, innehåll, tidsomfång, publik och geografiskt läge 
(ca 15 000 - 30 000 kr och uppåt, exkl moms, resa och ev. boende)

Handledning: 1400 - 1500 kr / tim exkl moms (min 2 tim)  
Konsultation: 1100 - 1300 kr / tim exkl moms (ex. research eller andra konsulttjänster)

Coaching Online: 495 kr exkl moms för 50 min (Priset gäller för enstaka tillfällen och enligt överenskommelse).

Du kan också boka föreläsning och handledning till fast pris genom Bokadero eller Sveriges talare

 Coaching - privat eller i jobbet 
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching uttalar du vad du önskar få hjälp med och preciserar vad du vill uppnå. Coaching lämpar sig bra för både chefer och anställda som inte vet hur de ska komma vidare i sitt arbete men har målet klart och tydligt framför sig. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp än ren coaching eller handledning. Det kan handla om viss research eller tjänster och stöd inom områdena specialpedagogik eller organisationspsykologi. Kontakta mig så diskuterar vi innehåll och form. Jag är flexibel och van att konsulteras inom ett brett fält. Jag kan också rekommendera min expertplattform Elevhälsan.se  

Handledning
Handledning kan ske i ditt eget team men också i en handledningsgrupp med andra, s.k. professionell handledning. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter du får i gruppen kan du sedan använda i din vardag, vilket gör att du kommer vidare och får ett mer kvalificerat förhållningssätt i din yrkesprofession.

Enskild handledning
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid. Kontakten ska vara tät och en överenskommelse görs om vad den som får handledning önskar få ut av träffarna. Det är du som är experten på ditt område och jag är inbjuden att lyssna och stötta dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 

Lösningsfokuserad handledning 
Om du eller din chef begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du eller ni en ambition att snabbt komma vidare. I en sådan handledningssituation kan jag lyssna och hjälpa dig att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med nya glasögon. Det kan också handla om att du behöver expertkunskaper för att komma vidare. Handledning kan ses som en form av utbildning. 

Lite mer om handledning 
Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning. Som handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest.


Varför vi behöver vi handledning
Handledning behövs idag och för många kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett med krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi får ibland svårt att kontrollera vår egen situation. Att behålla kontrollen är en förutsättning för att vi ska må bra i vårt arbete. Detta kan jag hjälpa dig med. 


Coaching till chefer
Jag kan hjälpa dig i din roll att leda personal med psykisk ohälsa eller andra funktionsvariationer. Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att på bästa sätt skapa en tillgänglig arbetsplats eller om att slussa tillbaka personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och stress och behöver arbeta med anpassade arbetsuppgifter. 
 


Tidigare föreläsningar & utbildningar

Ett axplock

       Inspiration
 • Frisk från ohälsa - om att hantera sin psykiska sjukdom
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • MI-utbildning, introduktion 
       Kunskap
 • Psykisk sjukdom i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med psykisk sjukdom i serviceyrken?
 • Att bemöta och anpassa arbetsplatser för personer med NPF
 • Människor med funktionsvariationer, en historisk tillbakablick
 • Tillbaka i arbete - Kartläggningsstrategier för personer som varit sjukskrivna i psykisk ohälsa
 • Inkluderande arbetsmiljö och Tidiga Insatser
 • Tillgängliga arbetsplatser och mångfaldsprinciper

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag