Föreläsningar & Utbildningar


Längd, innehåll och upplägg anpassas efter kundens behov. 


Aktuella föreläsningar 

Psykisk ohälsa i skolan 

Den här utbildningen bygger på boken Psykisk ohälsa i skolan . Upptäcka, bemöta och åtgärda. Utgiven av Studentlitteratur AB. Här ges du som deltagare möjlighet att lära dig mer om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Du får också kunskap om vad psykisk ohälsa gör med människor som inte får hjälp i tid.

Därtill får du konkreta redskap till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lär vi oss arbeta på ett sätt som inte kostar oss något, men som främjar hälsa, blir också vårt arbete betydligt lättare, roligare och mer hanterbart. 

Föreläsningen vänder sig till alla arbetsplatser eller föreningar som arbetar med eller möter barn och ungdomar i sin vardag och har till syfte att ersätta frustration med hopp, kunskap, glädje och nya verktyg. Tillsammans gör vi skillnad! Läs mer om boken Psykisk ohälsa i skolan här.  BOKA  


Så arbetar vi med KASAM

KASAM eller Känsla av sammanhang är en psykologisk modell som används flitigt världen över för att arbeta med hälsa och välmående. På ett enkelt och lättillgängligt sätt ger denna utbildning konkreta verktyg till att både lära er mer om hur vi förebygger psykisk ohälsa på våra arbetsplatser men också främjar hälsa. 

Eftersom KASAM förebygger ohälsa har vi stor nytta av modellen i alla typer av verksamheter. Psykisk ohälsa räknas idag som en folksjukdom och står för närapå hälften av alla sjukskrivningar. Det har blivit ett stort och allvarligt samhällsproblem som varje enskild arbetsplats behöver förhålla sig till. BOKA


Trivsel på jobbet leder till god hälsa

Det finns så kallade FRISKFAKTORER som gör att vi håller oss friska och trivs bättre på jobbet. 

Det här är en inspirationsföreläsning om hur vi genom trivsel på jobbet kan förhindra ohälsa. I föreläsningen får chefer och medarbetare konkreta tips på vad som är avgörande för att skapa hälsosammare arbetsplatser. 

Genom att deltagarna får strategier och verktyg till att fokusera på friskfaktorer kan vi också förhindra sjukskrivning. BOKA


Lärarhälsa - hur blev det såhär? 

På senare år har förväntningarna och kraven på lärare snabbt ökat till något som för många leder till stress och utmattning. Det påverkar även elever och det elevhälsoarbete lärare är ålagda att bedriva. Den här föreläsningen ger lärare de nycklar de behöver för att hålla sig friska och göra korrekta prioriteringar. 

Det komplexa läraryrket är både fritt och styrt på en och samma gång och det kan vara svårt att veta var den enes ansvar börjar och den andres slutar. Om lärare får rätt stöd kan det bespara dem onödigt lidande och göra yrket mer hållbart på lång sikt. 

Utbildningen ger lärare de nycklar de behöver i sitt arbete. Dessa nycklar kan de sedan ha användning för i arbetet med eleverna. BOKA


Elevhälsa 

Skräddarsydda föreläsningar utifrån önskemål. Elevhälsa, elevhälsoarbete, specialpedagogik, barns- och elevers utveckling mot målen, tillgängliga lärmiljöer och tidiga insatser, extra anpassningar och främjande EHA, språkstörning, NPF, psykisk ohälsa, digitala hjälpmedel.
Innehåll och form diskuteras i god tid. Föreläsningen kan förlängas och workshop erbjudas (priset regleras) Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så berättar jag mer. BOKAFöreläsningar kan ges ONLINE
 


Priser

Priset på föreläsningarna varierar och beror på önskemål om utformning, tidsomfång och inriktning men också storleken på publik och var föreläsningen eller utbildningen ska hållas. Vissa av föreläsningarna kan också ges som en utbildning med flera träffar eller utbildning med uppföljning i form av handledning. Dra er inte för att kontakta mig för ett kostnadsfritt möte. Det är viktigt att jag som utbildare/föreläsare får en bild av hur jag bäst kan tillgodose behoven hos er som kund. 

Du kan också boka alla föreläsningar till fast pris via BOKADERO eller Sveriges talare
Tjänster för behjärtansvärda ändamål, kontakta mig för rabatterat pris  Utbildningar & kunskapsstöd
 

 • Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda. Utbildning utifrån boken med samma namn. Om hur vi arbetar med att främja psykisk hälsa hos våra elever och upptäcker psykisk ohälsa och vänder trenden i god tid.
   
 • Hur vi kan arbeta med KASAM (känsla av sammanhang) hos oss som personal för att det ska gagna våra elever, brukare, patienter, kunder osv. En utbildning om hur vi främjar hälsa.
   
 • Grundutbildning i Motiverande samtal - MI
  Ett förhållningssätt för förändringsarbete, samtalstekniker och bemötande.
   
 • "Systematiskt elevhälsoarbete" 
  (konkret stöd )
   
 • Chefsutbildning  "En psykiskt välmående arbetsplats". Verktyg, stretegier, kunskap och förståelse. Utbildningen består av tre träffar. Kontakta mig för mer info.
   


Tidigare föreläsningar & utbildningar

- Ett axplock


   
   Inspiration
 • Hur blev det såhär? Lärarhälsa och historik om elevhälsa. 
 • Frisk från ohälsa - om att hantera sin psykiska sjukdom
 • Konsultrollen – Utmaningar och möjligheter
 • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsnedsättning;
  historik och utveckling, FN-konvention, lagar och likabehandling
 • MI-utbildning, introduktion
 • Allaktivitetshus, en dansk modell för Sverige, (för politiker i Stockholms stad, ej aktuell)
   
       Kunskap
 • OCD i skolan. Att upptäcka signaler och anpassa undervisningen
 • OCD i arbetslivet. Hur bemöter vi personer med tvångssyndrom i serviceyrken?
 • Explosiva Barn (arbete med barn och elever utifrån Ross W Grennes modell)
 • Att undervisa och stödja elever med NPF
 • Extra anpassningar och utredningar om särskilt stöd, lagar och styrdokument för elevhälsa 
 • Utredning om särskilt stöd, en workshop
 • Anpassningsbanken, ett hjälpmedel för lärare
 • Vad är Elevhälsa? EHA (elevhälsoarbete), fyra utbildningsdagar.
 • Särbegåvade barn- och ungdomar
 • Närvarofrämjande elevhälsoarbete
 • Psykisk ohälsa i skolan?
 • Elevhälsoarbete, EHA
 • Specialpedagogik, en historisk tillbakablick
 • Barn och ungdomar i svårigheter – kartläggningsstrategier
 • ILTI – Inkluderande Lärmiljö och Tidiga Insatser
  
 

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation