Professionell handledning

Handledning
I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera och djupdyka i det som påverkar dig i ditt arbete. Dessa nyförvärvade kunskaper och erfarenheter kan du sedan tillförskansa dig i din yrkesroll, vilket gör att du kommer vidare och blir mer kvalificerad i din yrkesprofession.

Det finns stora fördelar att delta i en grupp med kollegor inom samma yrkesprofession, men som du inte umgås eller arbetar med till vardags. För att det ska vara en lämplig storlek på gruppen behöver vi med mig vara ca 6 - 7 deltagare. I regel träffas man en gång var fjortonde dag och ett minimum är att anmäla sig till tio handledningsträffar. Du är varmt välkommen att anmäla intresse eller ställa frågor.

Enskild handledning 
Att få handledning innebär att du träffar en professionell och utbildad handledare regelbundet under en kortare eller längre tid. Ofta rör det som ett helt läsår eller mer. Kontakten ska vara tät och en överenskommelse görs om vad den som får handledning önskar få ut av träffarna. En handledning kan inte avbrytas hur som helst varför det också är nödvändigt med ett skriftligt avtal för hela handledningsperioden.

Jag handleder också speciallärare och specialpedagoger samt pedagoger som inte har specialpedagogisk utbildning men som i praktiken arbetar som specialpedagog. Denna typ av handledning kan sägas vara mer lösningsfokuserad och kan också vara mer sporadisk. Det kan också röra sig om ett team i förskolan som behöver stöd och hjälp i hur de ska arbeta för att skapa en miljö som fungerar för alla barn.

Lösningsfokuserad handledning - jag hjälper dig vidare
Det är du som är experten på ditt område och jag är inbjuden, redo att lyssna och stötta dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. Men om du begärt lösningsfokuserad handledning och inte reflekterande handledning har du en ambition att snabbt komma vidare. I en sådan handledningssituation kan jag genom att lyssna, hjälpa dig att sortera. Jag vill också utmana dig för att du ska kunna utvecklas och komma vidare, se saker och ting ur ett nytt perspektiv, med andra glasögon.

Ofta kan det vara så att du som individ fastnat i ett tankemönster. Då kan det vara svårt att föreställa sig att saker och ting ska kunna få en lösning på något annat sätt än det du visualiserat och trott, om du ens kan tro på en lösning. Men det finns en lösning.

Som lösningsinriktad handledare kan jag hjälpa dig att förstå din egen roll bättre. Jag kan också hjälpa dig att förstå ur olika perspektiv. På så vis kan vi tillsammans skapa beredskap för att du ska kunna komma vidare. Jag kan hjälpa dig ur ambivalens och handlingsförlamning, ur ilska och ur beslutsångest. Handledningen kan vara av yrkeskaraktär och av privat karaktär. Det viktiga här är att du förstår att jag inte kommer att ge dig några färdiga svar eller några färdiga lösningar. Dock kan jag få dig att känna att du är betydligt mer kapabel till att lösa dina problem än du kanske hade trott.

Varför behöver vi handledning?
Handledning behövs idag och för många i den äldre generationen kan det vara svårt att förstå varför arbetsvillkoren och villkoren i skola och på andra arbetsplatser förändrats så. Utan att gå in på någon djupare analys går det dock att konstatera att stora förändringar har skett. Vi har krav på oss att vara effektivare på allt fler områden. Stressen ökar och vi känner oss ibland som maskiner som ska producera. Hur snabbt vi än arbetar och hur mycket vi än gör kan vi uppleva att det inte blir bättre. Detta kan leda till att vi förlorar kontrollen.

Ofta lägger vi ner väldigt mycket tid och resurser på fel saker. Och när stressen ökar och kontrollen minskar har vi en tendens att frikoppla hjärnan och vi blir oförmögna att ta kloka beslut. Detta leder i det långa loppet till utmattning och psykisk ohälsa. Tack vare handledning kan den anställde så att säga "spara på sig själv" och får stöd att gå vidare i sitt arbete. Gruppen och handledaren blir tillsammans ett stöd för den enskilde. I förlängningen leder inte detta bara till bättre mental hälsa utan också till att arbetet blir betydligt mer utvecklande och stimulerande.

Fler tjänster


Föreläsningar & Utbildningar

Professionell handledning

Konsultation