Förening & myndighet

Utbildningar & Workshops
Inspirationsföreläsningar
Expertråd & konsultation
Fördjupad kunskap
Handledning 

 

  • Främja psykisk hälsa. Samverkan, verktyg, förhållningssätt.
  • KASAM - Känsla av sammanhang.
  • Psykisk ohälsa. Om hur vi förebygger och upptäcker i tid.
  • Extra anpassningar och tillgänglig lärmiljö.
  • NPF - Inkludering och tydliggörande pedagogik för elever med AST och ADHD. 
  • Språkstörning 
  • Specialpedagogik och elevhälsa enligt önskemål

Samtliga utbildningar, föreläsningar samt handledning erbjuds personal inom såväl förskola, fritidshem som grundskola, särskola och gymnasieskola.
 Färdiga föreläsningspaket

"Tillsammans gör vi skillnad. Så förebygger vi psykisk ohälsa hos barn och ungdomar" läs mer

 

Så främjar vi barns och elevers hälsa med hjälp av KASAM  
läs mer

 

Personalhälsa - Så förebygger vi psykisk ohälsa hos personal 
läs mer

 

Barn som lever med psykisk ohälsa i familjen 
läs mer

Specifika behov diskuteras och anpassas efter kundens behov och verksamhet.

KONTAKT OCH FRÅGOR

 


 

Feedback i samband med föreläsningen "Tillsammans gör vi skillnad. Så förebygger vi psykisk ohälsa hos barn och ungdomar"
Skolfam konferensen, arrangerad av Göteborgs stad och Allmänna barnhuset 10 september 2021. 

Intressant och angelägen föreläsning. Tack!
Bra föreläsning som sammanfattar så mycket viktigt. Riktigt bra!
Mycket bra och informativt! Tusen tack!
Verkligen en toppenbra föreläsning. Tack!
Jättebra föreläsning och viktigt ämne.
Jättebra viktig föreläsning!!
Så intressant, tack ‌
Väldigt bra!
Tack!
Tack för en intressant och engagerande föreläsning. Tycker det är så viktigt det där med att tala MED barn och ungdomar och inte TILL. Du pratade fint om det tyckte jag.

 

Utbildningar & kunskapsstöd


Psykisk hälsa hos barn och ungdomar
En utbildning som utgår från boken "Psykisk ohälsa i skolan - Upptäcka, bemöta och åtgärda" (Studentlitteratur AB). Om hur vi med relativt enkla medel kan nå fram till elever i tid och därmed fånga upp den psykisk ohälsa innan den eskalerar. Om vilka som drabbas och varför och vad vi kan göra åt den ökade ohälsan bara genom att lära oss mer om friskfaktorer och riskfaktorer. Om hur vi kartlägger barns och ungdomars behov, samtalar med sköra elever och arbetar vidare med samverkan i personalgruppen. 


KASAM - Känsla av sammanhang 
Så främjar vi hälsa hos barn och ungdomar med hjälp av KASAM! Med hjälp av KASAM och modeller som utgår från KASAM för det salutogena elevhälsoarbetet kan vi aktivit arbeta med samsyn och samverkan för att främja hälsa hos alla elever. Denna utbildning utgår från en av Magdalenas böcker (Studentlitteratur AB). Läs mer.


Personalhälsa
En utbildning som syftar till att förstå barns och ungdomars behov genom att först gå till sig själv och syna sin egen arbetsmiljö. Genom att öka insikten om vad som påverkar oss som personal och hur vi fungerar när vi förväntas prestera och leverera under press kan vi lättare förstå barnens behov. En utbildning med workshops som hjälper lärare att lägga energi och kraft på det som ger mest effekt. Genom att befrias från onödig stress över sådant vi inte kan påverka kan vi också ägna oss åt det vi ska och det vi är bra på och det som är vårt uppdrag. Utbildningen utgår från boken "Elevhälsa och lärarhälsa. Så arbetar vi med Känsla av sammahang i skolan". (Studentlitteratur AB) Läs mer.


Inkluderande undervisning och tillgänglig lärmiljö
En utbildning som utgår från historik om hur tillgänglighetstanken vuxit fram globalt. Att Sverige förbundit sig att följa FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en av de främsta anledningarna till att vi talar om tillgänglighet. Men vad är tillgänglighet och hur ska vi klara att inkludera stora grupper? Den frågan ställer sig många idag och den frågan får ni svar på i den här utbildningen. 
 

NPF - Neuropsykiatriska funktionsvariationer  
Vill din skola, förskola eller verksamhet ha ökad kunskap om hur ni bäst bemöter och formar verksamheten utifrån behov hos barn och ungdomar med NPF så är denna utbildning rätt för er. Genom att skapa en miljö som passar barn och ungdomar med NPF kan vi skapa en verksamhet som passar alla sägs det. Men hur gör man?
Denna utbildning ger såväl förståelse som verktyg. Magdalena har mångårig erfarenhet av arbete med personer med NPF vilket innefattar såväl, särskola, resursklass, barn- och ungdomspsykiatrin, små undervisningsgrupper i grundskolan samt arbete i gymnasiet. Magdalena har själv ADHD.

KONTAKT OCH FRÅGOR 
 


Du vet väl att du även kan boka online-föreläsningar?


 

Handledning, coaching & konsultation

Coaching till privatpersoner 100 kr för första coachingtillfället läs mer


Handledning - enskild eller i grupp
Handledning kan erbjudas i ditt eget team men också i en handledningsgrupp med andra inom samma yrkesgrupp. I handledning får du hjälp och regelbundet stöd i att problematisera de frågor som dyker upp i ditt arbete. Genom handledarens kvalificerade bemötande får du möjlighet till relfektion, perspektivvidgande och stöd i att kunna utvecklas i din yrkesroll. Handledning leder till lärande och utökad självinsikt såväl som förståelse för egna och andras agerande. Handledning leder också till större beredskap och till att utarbeta verktyg i vardagen vilket i sig leder till stressreduktion. 
 

Handledningsprocessen
Att få handledning innebär att du träffar en professionell handledare regelbundet under en längre tid. Kontakten ska vara relativt tät och en överenskommelse görs vid handledningens början om vad den handledde eller de handledda önskar få ut av träffarna. Det är du/ni som är experter på ditt/ert yrkesområde. Som handledare är jag är inbjuden att lyssna och stötta dig men också utmana dig genom processen vare sig den blir kort eller långvarig. 
 

Coaching - privat eller i jobbet
Coaching kan vara av yrkeskaraktär eller av privat karaktär. I coaching uttalar du vad du önskar få hjälp med eller preciserar vad du vill uppnå. Coaching lämpar sig bra för privatpersoner, såväl anställda som chefer som inte vet hur de ska komma vidare men har målet klart och tydligt framför sig. Coaching erbjuds också föräldrar som behöver stöd i sin föräldrarroll. En coach kan fungera som ett kvalificerat bollplank som ger dig verktyg och nya tankesätt. Intresseanmälan
 

Konsulttjänster
Konsultation kan innebära att du behöver någon annan form av experthjälp. Det kan handla om research eller tjänster och stöd inom ett expertområde som konsulten besitter Kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal så diskuterar vi innehåll och form. Intresseanmälan


Coaching till skolledare och chefer
Jag kan hjälpa dig i din roll att leda team eller arbetslag? Det kan röra sig om hur du bör gå till väga för att arbeta med elevhälsa i enlighet med rådande lagstiftning eller styrdokument. Det kan i skolan också gälla arbete med bedömningar och utredningar om särskilt stöd. Kan hända är du ny i din position. Som specialpedagog och HR-konsult har jag lång erfarenhet i organisationsarbete och och kan ge dig som pedagogisk ledare konsultation och stöd i din vilja att nå dina visioner.
 

KOSTNADSFRITT SAMTAL

Fler tjänster


Skola, förskola & omsorg

Förening & myndighet

Privata aktörer & företag