PSYKISK HÄLSA, VÄLMÅENDE OCH KÄNSLA AV SAMMANHANG

Ökar verkligen den psykiska hälsan bland ungdomar eller har det skett en ökad medikalisering? Vad händer om vi gång efter annan upprepar för oss själva och andra att den psykiska ohälsan ökar? Hur gör vi praktiskt för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos dem som inte drabbats?

Barn och ungdomar blir friska genom att vi arbetar med friskfaktorer!

Kunskap om psykisk hälsa

Barn och ungdomar blir inte friskare av att vi fokuserar på psykisk ohälsa. Trots det så är kunskap om psykisk hälsa - vilket även innefattar ohälsa - en viktig friskfaktor. För att elever ska kunna få kunskap måste lärarna få rätt kunskap. Rätt kunskap är kunskap som utgår från skolans uppdrag. 

Den här utbildningen ger dig:

 • Kunskap om hur du kan främja psykisk hälsa hos elever på gruppnivå
 • Kunskap om hur du kan arbeta salutogent med KASAM (Känsla av sammanhang)
 • Kunskap om hur du stärker elevers begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
  (som ett effektivt skydd mot ohälsa)
 • Kunskap om stress och psykisk hälsa 
 • Kunskap och tips om hur du arbetar med friskfaktorer

Väljer du heldag 

 • Reflektera kring hur du kan integrererar psykisk hälsa i undervisningen
 • Hands on-tips om hur du kan integrera hälsofrämjande teman i undervisningen 
 • Hur du samtalar med hjälp av visuella samtalsmodeller med elever som mår dåligt
 • Hur du kan arbeta kollegialt med att stärk friskfaktorer
 • Konkreta verktyg kring hur du kan stärka självkänsla hos elever på gruppnivå
 • Konkreta verktyg som hjälpmedel för att tillgängliggöra undervisningen
Jag har lyssnat till Magdalenas föreläsning om KASAM. Hon har ett intresseväckande och varierat innehåll som engagerar deltagarna på ett aktivt sätt genom hela föreläsningen. Hon är tydlig och synliggör många situationer som jag som deltagare kan känna igen mig i och använda mig av i kommande arbetssituationer.

Hon är framförallt konkret i de verktyg hon presenterar och har en stor verklighetsförankring. Det är lätt att ta till sig det hon föreläsner om. Jag rekommenderar alla verksamma inom skolan men också andra yrkesområden att boka Magdalena både som föreläsare men också läsa det hon skrivit. 

Emma Wahlström, gymnasielärare och förstelärare, Stockholm 

 

Friskfaktorer

Den allra viktigaste friskfaktorn är själva lärandet. Men idag är lärmiljöer inte alltid anpassade för att passa alla elever. Det är då vissa elever blir extra belastade och insjuknar i psykisk ohälsa. Bristande tillgänglighet i lärmiljön är därför en av de allra viktigaste orsakerna som leder till att elever drabbas. Kan vi däremot tillgängliggöra lärmiljön leder lärandet tvärtom till att elever blir friskare, kommer till skolan och blir motiverade att lära sig. När elever känner att skolan är till för dem är de goda hälsocirklarna i gång med en rad friskfaktorer som samverkar.

Viktiga friskfaktorer som samverkar i skolan: 

 • Lärande 
 • Tillgänglighet
 • Dagliga rutiner
 • Självkänsla
 • Grupptillhörighet 
 • Socialt stöd
 • Kontroll, delaktighet
 • Kunskap om psykisk hälsa
 • Kunskap och insikt om känslor
 • Känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet
 • Rörelse, sömn, kost
   
JAG ÄR INTRESSERAD OCH VILL VETA MER