NPF - Barn, ungdomar och elever

Behovet av fördjupad kunskap om NPF ökar i takt med att allt större krav ställs på Sverige att tillgängliggöra hela samhället utifrån Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

Hur kan vi tillgängliggöra skolan och anpassa faktorer i miljön på grupp- och organisationsnivå? 

Lär dig att:  

 • Att kartlägga undervisningsbehov på gruppnivå
 • Att med hjälp av konkreta verktyg fånga upp elever genom tidiga insatser
 • Läsa av hur miljöfaktorer påverkar elever med nedsatta exekutiva funktione

Såhär skapar vi tillgänglighet i skolan

För att inte fastna i individanpassningar behöver fokusera på vad vi kan göra för hela grupper och klasser som gagnar alla. Det är ett arbete som kan förenkla på sikt men det duger inte att börja skjuta från höften. Här behöver man som lärare inte bara anpassa på gruppnivå utan också kartlägga behov på gruppnivå och regelbundet utföra vad jag kallar enkla behovsinventeringar.

Kunskap och metoder

För att kunna arbeta tillgängligt behöver vi inte bara kunskap och metoder för att tillgängliggöra. Vi behöver också kunskap och metoder för att på bästa sätt tillgodose behov. Det är ofta här kunskapen brister. Istället för att ta reda på behov och inta ett utforskande förhållningssätt, generaliserar vi och kategoriserar utifrån diagnoser. Det är ett synsätt som rimmar illa med skolans värdegrund.

Elever ska inte behöva bestiga Mount Everest för att lära sig något

Med fördjupad kunskap om de exekutiva funktionerna kan lärare bättre förstå hur de kan skapa en rättvis skol- och lärmiljö på lika villkor utifrån funktionsnedsättningar. Vissa elever ska inte behöva bestiga Mount Everest dagligen för att lära sig något medan andra åker elsparkcykel till lektionen. När vi skapar likvärdiga förutsättningar kan vi börja närma oss målen som formuleras i skollagen och övriga styrdokument. Därefter kan vi systematisera ett gruppstärkande arbete. 

Alla barn och elever [...] ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Skollagen 3 kap 2§)

Magdalena är en både mycket kunnig och entusiasmerande föreläsare. En förmån att få ta del av hennes erfarenhet och insikt under en fortbildningsdag för folkhögskollärare. Tack!
Malin Grumstedt, lärare Vårdinge folkhögskola

 Den här utbildningen ger dig kunskap och insikt om hur du som lärare: 

 • Kan nå framgång genom ett salutogent synsätt och fokus på styrkor och förmågor 
 • Kan få fördjupad förståelse för sambandet känsloreglering/aktivitetsreglering och inlärning
 • Kan anpassa din undervisning till samtliga elever så att du möts av fokus, koncentration och högre vakenhetsgrad och motiviation hos eleverna
 • Kan påverka sambandet mellan fysiska miljöfaktorer och elevens inlärning
 • Kan kompensera för bristande arbetsminne och därmed stärka motivation och lärande
 • Kan arbeta med Scaffolding och att succesivt öka elevers autonomi
 • Kan förstå fenomenet "batteritid" och att elever är olika rustade 
 • KASAM - Känsla av sammanhang - och hur du som lärare kan stärka elevers begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet på gruppnivå
 • Kan arbeta utifrån Krav-kontroll-stöd-modellen 
 • Kan kartlägga på gruppnivå
Magdalena är en föreläsare som både har kunskap och erfarenhet av elevernas, lärarnas och skolans syn på tillgänglighet. Hon är konkret, tydlig och samtidigt ödmjuk och inkännande. Jag gick från föreläsningen med nya verktyg att jobba med mina elever samt en känsla av att jag faktiskt kan och vill göra skillnad. Jag remommenderar varmt Magdalena som föreläsare. Emmeli Fall, gymnasielärare och speciallärare

 

 
Tack Magdalena, för en mycket intressant och givande föreläsning om att undervisa vuxna med NPF. Fint att få ta del av inspirerande tips för att göra undervisning tillgänglig för alla. Anna Werner, biträdande rektor på Sigtuna kommun

JAG ÄR INTRESSERAD AV ATT VETA MER